banner-stichting-ovo

 

Iedere school heeft een bestuur. Voor De Merwedeschool is dat de stichting OVO. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Het bestuur wordt tijdens de MR vergaderingen vertegenwoordigd door de directeur Dhr. Ton van Deutekom.

 

De Medezeggenschapsraad

Wat is een MR?

In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs op onze school te maken hebben. Het gaat dus niet over onderwerpen betreffende een specifieke groep of klas (deze dienen met de betreffende leerkracht besproken te worden).

Directie en het bovenschoolse management moeten naar uw argumenten luisteren en samen verbeteren wij de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

De MR op een basisschool bestaat uit personeelsleden en ouders. Zo is dat ook op onze school het geval.

Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich verkiesbaar stellen. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding en de ouders de oudergeleding. De MR op De Merwedeschool bestaat uit 6 personen: 3 personeelsleden en 3 ouders.

Welke bevoegdheden heeft een MR?

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR ermee heeft ingestemd. Volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is elke school verplicht een MR te hebben.

Er zijn verschillende soorten beslissingen, zoals:

• die waarover de MR eerst advies moet geven;

• die waarvoor instemming van de MR vereist is;

• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

De huidige MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:Thea Donker ( voorzitter), Ronald de Jong (GMR), Martijn Dame

Personeelsgeleding: Lydia Schaduw ( secretaris), Joyce Kraaijeveld, Monique Dekker.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het werk van medezeggenschapsraden in Nederland? Informatie vindt u op de website: www.voo.nl.

Verder zijn alle vergaderingen van de MR openbaar. Dit betekent dat iedereen deze vergaderingen mag bijwonen. De data van de MR vergaderingen kunt u vinden in de agenda op onze website.

 


GMR

Het bestuur van De Merwedeschool, de Stichting OVO, is het bestuur van alle openbare scholen in de gemeente Gorinchem en Hardinxveld - Giessendam. Om deze reden is er naast een MR per school, ook een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken. De Merwedeschool wordt in de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid uit de MR. De GMR komt ongeveer 8 keer per schooljaar samen.

Een aantal taken zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin leden vanuit verschillende medezeggenschapsraden samenwerken.