banner stichting ovo

Stop pesten!

Wij op school vinden pesten onaanvaardbaar en willen hiertegen, preventief en curatief, mee aan de slag. In dit protocol beschrijven wij hoe wij dat zullen gaan doen.

Dit Pestprotocol heeft het volgende als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan.

Leerkrachten en medezeggenschapsraad onderschrijven dit Pestprotocol.

U kunt het pestprotocol hier downloaden.