In het schoolondersteuningsplan staat beschreven hoe de interne zorgstructuur op de Merwedeschool gerealiseerd is. Binnen de school zijn er leerlingen met een specifieke hulpvraag. In het verleden werden deze leerlingen verwezen naar het speciaal onderwijs. Tegenwoordig wordt er van de scholen gevraagd hier een passend aanbod voor te ontwikkelen. Dit vraagt van leerkrachten een steeds grotere deskundigheid op het gebied van signalering, diagnostiek en handelingsgericht werken. De leerkracht, ondersteund door de interne begeleider (IB-er), neemt in ons zorgsysteem een centrale plaats in. Wij vinden het onze taak om onze leerlingen een passend onderwijsaanbod te geven.

Alle betrokkenen bij de school krijgen door het lezen van dit school ondersteuningsplan een helder beeld over de uitgangspunten voor de zorgstructuur en hoe de zorg op onze school wordt vormgegeven.

Hier kunt u het schoolondersteuningsplan downloaden