Krachtig van Start

De eerste acht weken van het nieuwe schooljaar gaan we in alle groepen: “krachtig van Start” Het doel is om samen met de leerlingen een positief groepsklimaat te creëren, zodat er een krachtige positieve sfeer neergezet wordt en iedereen zich prettig voelt en de aandacht en energie kan richten op het leerproces. Een krachtige start van het nieuwe schooljaar.

De methodiek gaat uit van vier fases in groepsvorming:

- De oriëntatiefase

In deze fase zijn we bezig met activiteiten die te maken hebben met : Wat is fijn in de groep, wat kunnen we al?

- Positioneringsfase

In deze fase voeren we gesprekken met kinderen, over de dingen waarin we goed zijn en welke we willen leren. Daarnaast kijken we welke regels we samen kunnen opstellen, om te zorgen dat alles voor een ieder prettig verloopt.

- Normeringsfase

In deze fase plannen we activiteiten met de kinderen die positieve communicatie bevorderen. Daarnaast voeren we de oudervertelgesprekken met u, als ouder, waarin we handvatten van u krijgen om ons onderwijsaanbod nog beter af te stemmen.

- Uitvoeringsfase

Afspraken maken met de kinderen; Hoe gaan we verder met elkaar? Leerkrachten maken een groepsoverzicht waarin beschreven staat wat iedere leerling nodig heeft om zo goed mogelijk te kunnen leren.

Goed Gedaan

Hoe ga je respectvol met elkaar om? Dat is voor kinderen niet zo makkelijk. Er zijn namelijk heel veel vormen van voorbeeldgedrag en reacties op het eigen gedrag. 'Doe eens gewoon' is niet meer voldoende. Want wat is 'gewoon'? Goed gedaan! is een lesmethode waarmee kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen leren respectvol met elkaar om te gaan. De methode geeft op een eigentijdse en positieve manier uitleg over gevoelens en gedrag. Goed gedaan! gebruikt preventieve methodes uit de professionele hulpverlening. Ingewikkelde inzichten zijn vertaald naar eenvoudige begrippen en concreet gedrag. Bovendien heeft Goed gedaan! Een oudernieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft welk thema er op school wordt behandeld.

Pestprotocol

Stop pesten!

Wij op school vinden pesten onaanvaardbaar en willen hiertegen, preventief en curatief, mee aan de slag. In dit protocol beschrijven wij hoe wij dat zullen gaan doen. Dit Pestprotocol heeft het volgende als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan.

Leerkrachten en medezeggenschapsraad onderschrijven dit Pestprotocol.

U kunt het pestprotocol hier downloaden.