Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In ons reguliere aanbod komen diverse religieuze stromingen aan bod en de onderwerpen als vieringen, bijvoorbeeld de betekenis van het Kerstfeest, het Suikerfeest, Pasen. Als aanvulling op en verdieping van ons eigen onderwijs bieden wij in groep 5 t/m 8 levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan in de vorm van Godsdienstig Vormings Onderwijs en Humanistisch Vormingsonderwijs Onderwijs. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal. Deze lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen en om oog te hebben voor wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Met de huidige ontwikkelingen in de samenleving, de grote aandacht voor vluchtelingen, de aandacht voor diversiteit in geloof en voor polarisatie en radicalisering wordt goed levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan onze kinderen van steeds groter belang.

Deze lessen worden door een GVO en HVO docent gegeven. Dienstencentrum GVO en HVO heeft de folder "Ook kinderen hebben levensvragen" hierover uitgegeven.

Keuzemogelijkheden GVO en HVO

Het is wettelijk vastgelegd, dat ouders binnen het openbaar onderwijs daarnaast ook kunnen kiezen voor lessen godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) of lessen humanistisch vormingsonderwijs (HVO). U kunt, als ouder, kiezen uit één van de vijf levensbeschouwelijke richtingen: protestants; rooms-katholiek; islamitisch; hindoeïstisch en humanistisch.

De Dialoog

De verschillende denominaties (‘smaken’) verzorgen hun lessen binnen eenzelfde thema, bijvoorbeeld ‘Wie ben ik?’, ‘een nieuw begin’, ‘feesten vieren’, enz. Het idee is, dat alle leerlingen in de klas één van de vijf verschillende lessen volgt. De vijf verschillende denominaties (‘smaken’) verzorgen hun lessen binnen eenzelfde thema, bijvoorbeeld ‘wie ben ik?’, ‘een nieuw begin’, ‘feesten vieren’, enz. Na 4 tot 6 weken binnen dit thema te hebben gewerkt, volgt er een afsluitende les bij de groepsleerkracht. De eigen juf of meester gaat met de leerlingen het ‘dialogisch gesprek’ aan, een gesprek waarin de leerlingen hun ervaringen rondom het thema kunnen delen met hun klasgenoten. Er kunnen respectvolle vragen aan elkaar gesteld worden, er kan informatie uitgewisseld worden, verschillen kunnen verkend worden en overeenkomsten ontdekt. Met dit dialogisch gesprek hopen we van ‘onbekend maakt onbemind’ te komen tot ‘bekend maakt bemind’. We willen de leerlingen in deze multiculturele samenleving laten ervaren, dat verschillen niet eng of raar zijn, maar vertrouwd en verrijkend.