De samenwerking tussen school en ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. In het schooljaar staan er ontwikkelgesprekken gepland tussen leerkracht en ouders. Vanaf groep 5 mogen de leerlingen bij de gesprekken aanwezig zijn. Het gaat hierbij om de volgende contactmomenten:

> September: Ouder(-kind) vertelgesprek

> November: Portfoliogesprek 1

> Februari / maart: portfoliogesprek 2

> Juni / juli: portfoliogesprek 3

Naast de vaste gesprekkencyclus kunt u als ouder of de leerkracht altijd een tussentijds gesprek aanvragen als dit nodig blijkt te zijn. Hierbij kan het om kinderen met de volgende problemen gaan:

> leerproblemen

> lichamelijke problemen

> sociaal-emotionele problemen

Als de leerling extra hulp krijgt, vragen wij de ouders bij het begin en bij het einde van deze periode op school te komen. Zo bent u op de hoogte van wat er op school met uw kind gebeurt en kunnen we afstemmen hoe thuis en school kunnen samenwerken. Deze extra hulp kan gebeuren door:

> extra hulp buiten de groep of

> extra hulp binnen de groep

Extra hulp binnen de groep

Als school hebben we het zelfstandig werken en het individueel werken met leerlingen ingevoerd (zogenaamd adaptief onderwijs). Op bepaalde momenten kunnen kinderen extra hulp van de leerkracht krijgen terwijl de andere kinderen bezig zijn met de "gewone" lesstof. Deze hulp kan aan een groepje leerlingen, maar ook aan individuele kinderen worden gegeven. In beide gevallen wordt de extra hulp omschreven in een handelingsplan

Extra hulp buiten de groep

De hulp buiten de groep wordt altijd in groepjes gegeven door in de meeste gevallen onze onderwijsassistenten, die in onze school werkzaam zijn via ons samenwerkingsverband De Driegang. Op beide locaties is een uitgebreide orthotheek, een verzameling extra leermateriaal, waar de leerkrachten gebruik van kunnen maken. Deze materialen worden vaak bij de extra les gebruikt. Deze extra les wordt omschreven in een groepsplan, handelingsplan of het opgestelde ontwikkelingsperspectief (OPP) waarvan een gedeelte in en een gedeelte buiten de groep kan plaatsvinden. We vinden het belangrijk dat de ouders weten dat hun kind met een handelingsplan of OPP werkt.

Onze interne leerling begeleider is Trudemieke Wingelaar.

Meer informatie over de zorg vindt u in de schoolgids onder hoofdstuk 4 De Merwedeschool; de ondernemende school biedt ZORG aan uw kind(eren)