De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het schoolbestuur (= bevoegd gezag) met meer dan een school stelt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijk vastgelegde bevoegdheden. De GMR treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn, voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de MR van die scholen.

De GMR heeft een duidelijk afgebakende, bovenschoolse, positie. De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggen-schapsstatuut. Zo zijn er door stichting OVO reglementen voor de hierboven genoemde raden, na inspraak, vastgelegd.