De ouderraad (OR)

Binnen de OR zijn een voorzitter, penningmeester en secretaris benoemd, die het dagelijkse bestuur vormen van de stichting Ouderraad OBS Merwedeschool. Zij zijn verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en dragen zorg voor de vergaderingen, welke ongeveer om de 7 weken plaatsvinden. Bij deze vergaderingen is ook 1 leerkracht aanwezig, waardoor er een directe verbinding is met het team. Ook is er een geregeld overleg tussen het dagelijks bestuur en de locatieleidster.

De samenstelling van de OR wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Om alle activiteiten goed te kunnen organiseren worden aan het begin van het schooljaar commissies gevormd. Elke commissie is verantwoordelijk voor een activiteit. Een commissie bestaat uit enkele leden van de OR en enkele leerkrachten.

De ouderbijdrage

Onderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald uit belastinggelden. Daarbij is het aantal leerlingen dat de school bezoekt, bepalend voor de hoogte van het bedrag dat de scholen ontvangen. Daarmee vergoedt het ministerie geen activiteiten als klassenuitjes, sinterklaasfeest, kerst- en paasvieringen enz. Daarom vraagt de ouderraad (OR) aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze activiteiten uit te kunnen voeren. De begroting en verantwoording van de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar gecommuniceerd met de ouders.