Het kan voorkomen dat de ouder buiten de schoolvakanties extra verlof moet aanvragen voor het kind. Dit verlof moet schriftelijk via het formulier voor aanvraag verlof worden ingediend bij de locatieleider / directeur. Het is mogelijk dat er om een bewijsdocument wordt gevraagd. De richtlijnen voor het aanvragen van extra verlof zijn als volgt:

Reden voor het extra verlof:

> Verhuizing. (max. 1 dag)

> Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad in Nederland. (1 dag)

> Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad in het buitenland. (aantal dagen i.o.m. de directeur)

> 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. (max. 1 dag)

> 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders. (max. 1 dag)

> Gezinsuitbreiding (max. 1 dag)

> Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad. (aantal dagen in overleg met de directeur)

> Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad. (max. 4 dagen)

> Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad. (max. 2 dagen)

> Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad. (max. 1 dag)

> Het voldoen aan een wettelijke verplichting, te weten:______________________________________

> (niet mogelijk om buiten schooltijd plaats te laten vinden)

> De aard van het beroep van (één van) de ouder(s) is gebonden aan seizoenen (zie de toelichting op pagina 2 van het aanvraagformulier)

> Religieuze feestdag (uiterlijk 2 dagen van tevoren melden): _________________________________

 

Hier kunt u het aanvraagformulier van extra verlof downloaden